Obecní policie Velké Přílepy


Odznaky a ocenění

Vydáno dne 09. 02. 2009 (14867 přečtení)Ocenění za aktivní službu a pomoc při povodních v roce 2002.

Ocenění za aktivní službu a pomoc při povodních v roce 2002.

 Na toto ocenění mají nárok strážníci, kteří se v roce 2002 aktivně zapojili do boje s povodně-mi, které zasáhly Českou republiku. Svým přispěním tak chránili životy, zdraví a majetek spoluobčanů.

Stuha přísežného strážníka.
 
Stuha přísežného strážníka.

Tuto stuhu je oprávněn nosit strážník, který složil přísežný slib a řídí se kodexem strážníka.

Strážník obecní policie jedná za všech okolností nestranně, přičemž prioritně hájí zájem toho subjektu, na jehož straně stojí psané i nepsané právo.
Spory mezi občany řeší strážník tak, aby maximálně snížil riziko, že se spor vyhrotí z proje-vu verbálního ve fyzické napadání a dojde tak ke škodám na majetku, zdraví a životě osob, žádný z účastníků sporu nesmí nabýt oprávněného dojmu, že strážník jedná ve prospěch ne-oprávněného subjektu a při svém úkonu nebo zákroku nepostupuje nestranně.
Strážník neposkytuje, mimo v zákonem stanovených případech, osobám informace a údaje, které získal nebo se dozvěděl při výkonu pravomoci strážníka.
Strážník omezí na zdvořilostní míru vztahy a kontakty s osobami, které nežijí v souladu se zákonem, zejm. jedná-li se o osoby s kriminální minulostí, recidivisty a osoby narušující mezilidské vztahy.
Strážník na své rodinné příslušníky, osoby blízké a přátele působí tak, aby v rozporu se zásadami nestrannosti a rovného přístupu, nemusel vystupovat v jejich prospěch a nikdy se takového jednání v jejich prospěch nedopustil.
Strážník obecní policie vystupuje při výkonu své pravomoci i v osobním životě tak,
aby neporušoval právní předpisy a jeho jednání nebylo v rozporu s dobrými mravy, strážník tak jedná z osobního přesvědčení.
Strážník se v zájmu kvality své práce vzdělává i nad rámec zákonem stanovené povinnosti.

Ocenění pro vzorného strážníka.
 
Ocenění pro vzorného strážníka.

Tuto stuhu (ocenění) je oprávněn nosit strážník, který vzorně plní své povinnosti, které mu ukládá zák.č.553/1991Sb.a je po dobu nejméně 3. let kladně hodnocen svým nadřízeným (velitel OP, starosta).

Ocenění za statečnost.
Ocenění za statečnost.

Tuto stuhu (ocenění) je oprávněn nosit strážník, který se během výkonu služby, nebo při ji- ných aktivitách spojených s výkonem služby, dostal do situace, kdy zachránil život, zdraví osob. Nebo byl nucen zakročit proti nebezpečnému pachateli, který ohrožoval život, zdraví nebo majetek spoluobčanů i strážníka. Taková osoba páchala protiprávní jednání
se zbraní.

Ocenění za zásluhy o bezpečnost.

Ocenění za zásluhy o bezpečnost.

Tuto stuhu (ocenění) je oprávněn nosit strážník, který se aktivně podílí na prevenci v boji proti kriminalitě. Tato stuha oceňuje strážníka, který se aktivně věnuje svému poslání a není mu lhostejné dění v místě, kde vykonává službu. Dále tento strážník spolupracuje s občany
a vytváří tak mezi občanem a policií pouto důvěry.

Ocenění za zásluhy v činnosti městské nebo obecní policie.

Ocenění za zásluhy v činnosti městské nebo obecní policie.


Tuto stuhu (ocenění) je oprávněn nosit strážník, který se aktivně podílí v prosazování práv-ních norem zákona o obecní policii č.553/1991Sb. Během služby prokázal ,že si dokáže po-radit v kritických situacích a využít shora uvedenou normu. Dále svojí příkladnou službou upevňuje postavení městských a obecních policií mezi ostatními ozbrojenými složkami státu.
 

Ocenění - čestný odznak velitele OP.

Ocenění - čestný odznak velitele OP.

Tuto stuhu (ocenění) je oprávněn nosit strážník, který vzorně plní své povinnosti a úkoly svého nadřízeného. Toto ocenění je udělováno velitelem OP k významným událostem,
které se bezprostředně dotýkají OP.

Zlatý odznak Obecní policie Velké Přílepy.

 Zlatý odznak Obecní policie Velké Přílepy.

 
Jedná se o nejvyšší ocenění za přínos v oblasti naplňování a prosazování zákona o obecní policii. Tento odznak je udělován velitelem obecní policie po schválení starostou obce. Odznak může být udělen i Policistům ČR, kteří se aktivně podílí na spolupráci s obecní policií. Nošení odznaku je možné na slavnostní uniformě, nebo jiném oděvním svršku, který je součástí tohoto stejnokroje. Odznakem se není možno prokazovat k plnění úkolů obecní policie dle zák.č.553/1991Sb.
 
Veškerá ocenění (stuhy, pamětní odznak), která jsou výše uvedená jsou udělována na základě rozhodnutí velitele obecní policie po schválení starostou obce Velké Přílepy.
зеленый кофе для похудения

Webmaster Tomáš Křivánek / Powered by phpRS Obecní policie Velké Přílepy 2007 - 2016